• darkblurbg

Veel gestelde vragen over:

-- werken met VoortVarend

-- de inhoud van VoortVarend

-- leerlingenzorg 

-- ouderbetrokkenheid

-- materialen 

-- invoering

 

Over werken met VoortVarend

 • Hoe zit het met aansluiting van VoortVarend op de methode die ik in groep drie gebruik?

  VoortVarend sluit aan op alle methoden die in Nederlandse en Vlaamse basisscholen worden gebruikt.

   

 • Moet je de thema’s van VoortVarend in de aangegeven volgorde afwerken?

  VoortVarend werkt met de SLO doelen. Binnen elk blok van vijf thema’s kunnen de thema’s zonder enige aanpassing in volgorde gewisseld worden.

   

 • Hoe lang wordt er over een thema gewerkt?

  Een thema beslaat steeds een periode van vier weken en heeft een vaste, herkenbare structuur met de volgende terugkerende accenten:

  Week 1: mindmap maken, praatplaat inzetten en basiswoorden introduceren.

  Week 2: structurele aandacht voor beginnende geletterdheid, fonemisch bewustzijn en cijfers.

  Week 3: werken met informatieve boekjes, filmpjes, ontdekkend leren en leervragen.

  Week 4: implementatie, herhaling, feed back en check woordenschat.

   

 • Veel onderwijsleerprogramma’s zijn behoorlijk ‘vol’. Hoe zit dat met VoortVarend? Is er voor leerkracht en kinderen voldoende ruimte om in te spelen op de actualiteit?

  VoortVarend is een compleet programma, maar door de programmagerichte opzet beslist niet overladen. Zo blijft er veel ruimte over voor (vrij) spel en voorkeuren en creativiteit van de leerkracht.

   

 • Moet de weekplanning van VoortVarend opgevolgd worden of is er ruimte om deze in een eigen rooster of manier van werken in te passen?

           Nee, de weekplanning kan naar eigen inzicht en situatie aangepast worden.

 

 • Veel methoden vragen een behoorlijke voorbereidingstijd van de leerkracht. Hoe zit dat bij VoortVarend?

  Door de duidelijk opzet van het activiteitenboek, is de voorbereidingstijd tot een minimum beperkt. De leerkracht ziet in een oogopslag wat het doel van de les is, wat nodig is, welke aandachtspunten er zijn, hoe ict ingezet wordt, hoe gedifferentieerd kan worden en welke tips er bij de les gegeven worden. Het gebruik van pictogrammen helpt daarbij. De lesbeschrijving gaat over het begin van de les, de kern van de les, de verwerking en de afronding. Handig is ook dat elk thema voorafgegaan wordt door ‘de verhaallijn’, die de leerkracht een compact overzicht van het thema biedt.

 • Ik las dat VoortVarend opbrengstgericht is. Is er wel genoeg tijd om te spelen voor de kleuters?

  VoortVarend sluit aan op VoorSprong, spelenderwijs leren. Dat is nog terug te vinden in vooral VoortVarend groep 1. Maar ook VoortVarend gaat uit van de spelende kleuter. Daarom worden alle activiteiten in een betekenisvolle, speelse context aangeboden. En… door de efficiënte opzet blijft er veel tijd over voor vrij spel.

   

 • Kan ik met VoortVarend in een combiklas 1/2 werken?

  VoortVarend bestaat uit 10 lesboeken voor groep 1 en tien lesboeken voor groep 2 en gaat uit van homogene groepen. Natuurlijk kan de methode in een combigroep gebruikt worden, maar dat vraagt wel aanpassing door de leerkracht.

   

 • Is VoortVarend te gebruiken in een combinatie 2/3

  VoortVarend is heel goed te gebruiken in een combigroep 2/3, omdat de thema’s en werkvormen van groep 2 ook zeker aansluiten bij groep drie leerlingen. Zo kunnen bijvoorbeeld de routines van groep 2 heel goed samen met groep 3 uitgevoerd worden.

 

 • Hoe weet ik dat VoortVarend ook echt een compleet aanbod biedt?

  Elk thema heeft een overzichtelijke inhoudsopgave die laat zien waar en wanneer de ontwikkelingsgebieden en hun specifieke doelen aan de orde komen.

 

 • Worden in VoortVarend ook hoeken beschreven?

  Bij elk thema geeft VoortVarend aanwijzingen voor het maken van een vertel- thematafel. De leerkracht heeft de vrijheid om andere hoeken zelf in te richten naar eigen behoefte, inzicht en creativiteit. De mogelijkheid bestaat om beschreven activiteiten te laten plaatsvinden in hoeken.

 

 • Hoe zet ik VoortVarend in de speelwerktijd (met planbord) waarbij kinderen in groepjes aan het werk gaan?

  Per week zijn er drie activiteiten Kunstzinnige Vorming beschreven. De leerkracht kan deze drie activiteiten bij elkaar nemen en drie groepjes aan het werk zetten. De leerkracht bepaalt echter zelf hoeveel activiteiten Kunstzinnige Vorming ingezet worden. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor maar één les Kunstzinnige Vorming voor één groepje, terwijl voor de overige kinderen een eigen keuze ge- maakt wordt, zoals spelen in hoeken of werken met ontwikkelingsmateriaal. Ook kan de onderzoekactiviteit uit VoortVarend erbij betrokken worden en kan in het werkschriftje (laatste halfjaar groep 2) gewerkt worden.

Over de inhoud van VoortVarend

 • Van welke onderwijskundige principes gaat VoortVarend uit?

  VoortVarend gaat uit van ontwikkelingsgericht onderwijs. Door deelname aan betekenisvolle, gezamenlijke activiteiten, ontwikkelen kinderen zichzelf steeds verder.De leerkracht is daarbij altijd op zoek naar het volgende stapje (zone van de naaste ontwikkeling) in de ontwikkeling van kinderen.

 • Wat doet VoortVarend aan muzische vorming?

  Muzische vorming is geïntegreerd in de thema’s van VoortVarend en omvat muziek, drama, dans en spel en beweging.

   

 • Is er aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling in VoortVarend?

  VoortVarend heeft een complete leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling voor kleuters waarbij veel aandacht wordt geschonken aan het integreren en implementeren van de doelen in de dagelijkse praktijk. De leerlijn omvat drie onderdelen: emoties, sociale vaardigheden, sociaal-emotionele denkfouten.

   

 • Wat houdt wereldoriëntatie bij VoortVarend in?
 • Wereldoriëntatie is geïntegreerd in de thema’s van VoortVarend en omvat: mens en wereld, burgerschapsvorming, wetenschap en techniek, levende natuur, en culturele vorming met als aandachtsgebieden kunsteducatie, cultureel erfgoed, media–educatie en literatuur.

 

 • Hoe staat het met de 21st century skills bij VoortVarend?

  De 21st century skills zijn in VoortVarend geïntegreerd. Dat blijkt uit de aandacht voor het maken van plannen, het stellen van denkvragen, waarbij zowel creatief als kritisch nagedacht moet worden, het leren presenteren, het leren van ICT-basisvaardigheden en door het aanbieden van activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op onderzoeks- en oplossingsvaardigheden.

   

 • Op welke manier werkt VoortVarend aan de uitbreiding van de woordenschat?

  VoortVarend biedt een volledig woordenschatprogramma met de mogelijkheid om woordenchecks uit te voeren. De woorden worden volgens de Viertakt van Verhallen geleerd. Het gaat in VoortVarend om woorden van niveau 2 (boekentaal) en (met name in groep 2) woorden die veel bij de instructie in groep drie gebruikt worden.

   

 • Is er aandacht voor de werkhouding van kleuters?

  VoortVarend heeft veel aandacht voor werkhouding. Dagritmekaarten en de ‘Beertjesmethode’ van Meichenbaum bieden structuur en bevorderen een goede werkhouding. Zowel vooraf (‘Hoe ga je het doen?’) als bij de feedback is er aandacht voor werkhouding. Het werkschriftje bij de laatste thema’s van groep 2 is mede bedoeld om een goede werkhouding (met name zelfstandigheid) te bevorderen.

Over de leerlingenzorg

 • Hoe is de leerlingenzorg geborgd in VoortVarend?

  De opzet van VoortVarend maakt dat een brede groep kinderen ermee kan werken. Er is in VoortVarend veel aandacht voor observeren en feedback, waardoor de leerkracht veel kindkennis opdoet. Woordenchecks laten zien hoe het met de ontwikkeling van de woordenschat staat. De integratie met het leerlingvolgsysteem KIJK! zorgt ervoor dat de leerkracht steeds hoe de ontwikkeling van elk kind verloopt en dat tijdig ingespeeld kan worden op achterstand of meer begaafdheid.

   

 • Heeft VoortVarend een eigen leerlingvolgsysteem?

  Het op veel scholen gebruikte leerlingvolgsysteem KIJK! is in VoortVarend geïntegreerd.

   

 • Is er in VoortVarend aandacht voor meer begaafde kinderen?

  De niveauverhoging biedt mogelijkheden voor meer begaafde kinderen. Maar ook de ‘denkvragen’ bieden meer begaafde kinderen veel uitdaging.

   

 • Op welke manier kan ik met VoortVarend differentiëren?

  Kleuters ontwikkelen zich op eigen manier en in eigen tempo. Daarom worden de activiteiten in VoortVarend veelal op drie niveaus aangeboden:

  * basis

  * niveauverlaging

  * niveauverhoging

   

 • Speelt VoortVarend in op nieuwe ontwikkelingen?

  Nieuwe onderwijsontwikkelingen zijn in VoortVarend verwerkt, zoals de 21st century skills en het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructiemodel, IGDI.

Over ouderbetrokkenheid

 • Hoe werkt VoortVarend aan educatieve ouderbetrokkenheid?

  VoortVarend is zo opgezet dat de activiteitenboeken ook als ouderversie gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld voor pre teaching of herhaling op onderdelen of voor langdurige zieke kinderen die niet naar school kunnen.

Over de materialen

 • Zijn er specifieke materialen die ik moet aanschaffen om met VoortVarend te kunnen werken?

  Bij de methode horen verwerkingsbladen, muziek-DVD’s en routinedozen voor rekenen en taal. De overige materialen, waaronder prentenboeken, zijn veelal reeds op school aanwezig.

   

 • Veel methoden hebben duur verbruiksmateriaal. Hoe zit dat bij VoortVarend?

  Bij elk thema van VoortVarend hoort een set werkbladen van ca. 30 werkbladen. Bij de thema’s 6 t.m. 10 van groep 2 komt daar nog per thema een werkschriftje bij. Deze materialen worden jaarlijks aangeschaft.

   

 • Een complete methode is een kostbare zaak. Hoe zit het met de kosten bij VoortVarend?

  VoortVarend biedt een volledig programma met geïntegreerde muziekmethode en methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Toch is VoortVarend in vergelijking met andere methoden aantrekkelijk geprijsd.

   

 • Kan ik ook losse thema’s van VoortVarend kopen?

  Ja, de thema’s van VoortVarend zijn ook los te bestellen.

   

 • Waarin is VoortVarend onderscheidend van andere methoden?

  Door de duidelijk structuur en het uitgekiende herhalingsritme houdt de leerkracht op elk moment overzicht en regie, terwijl op geen enkel moment het gevoel ontstaat een ‘methodeslaaf’ te worden. Waar veel methoden van minuut tot minuut zijn ‘dichtgetimmerd’, biedt VoortVarend de leerkracht ruimte voor eigen invullingen en creativiteit.

Over de invoering

 • Is begeleiding bij de invoering van VoortVarend noodzakelijk?

  De activiteiten in VoortVarend zijn zo beschreven dat begeleiding bij de invoering niet noodzakelijk is. Een zeer uitgebreide handleiding geeft achtergrondinformatie. Scholen maken zich wel sneller de methode eigen, als er gekozen wordt voor begeleiding bij de invoering.