• darkblurbg
    PiOn onderwijs
    PiOn helpt je om je kracht optimaal te benutten.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Stichting voor onderwijs, ontwikkeling en ondersteuning van ouders ten behoeve van het jonge kind, handelend onder de naam PiOn voor:

  • Het verkopen van boeken en hulpmiddelen voor docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, en ouders van jonge kinderen.

  • Het ontwikkelen en produceren van lesmateriaal, waaronder onderwijs-leermethoden voor jonge kinderen.

  • Het exploiteren en beheren van de website www.piononderwijs.nl.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

 

A.1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Afnemer en consument

Afnemer

Degene die met PiOn als bedoeld in deze voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via de (school)boekhandel, hetzij via een door PiOn ingeschakelde bedrijf, een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen (daaronder begrepen boeken, materiaal voor gebruik tijdens lessen en/of het voeren van gesprekken of enig ander door PiOn aangeboden goed) dan wel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, zulks in de ruimste zin van het woord.

Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met PiOn.

b. Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door PiOn georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

c. Techniek voor communicatie op afstand

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en PiOn gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

d. Dag

Onder dat wordt verstaan: kalenderdag.

e. Duur transactie

Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

f. Duurzame gegevensdrager

Elk middel dat afnemer en/of consument of PiOn in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

A.2 Toepasselijkheid

A.2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van PiOn en op alle overeenkomsten tussen PiOn en afnemer en/of consument. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt ten behoeve van afnemer en/of consument gepubliceerd op www.piononderwijs.nl en is door afnemer en/of consument te downloaden.

A.2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van afnemer en/of consument maken geen deel uit van de overeenkomst tussen PiOn en afnemer en/of consument en binden derhalve PiOn niet, tenzij PiOn deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

A.2.3 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van afnemer en/of consument, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij PiOn afnemer en/of consument schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

A.2.4 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen PiOn en afnemer en/of consument tot stand gekomen overeenkomst.

 

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van PiOn zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van PiOn een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door afnemer en/of consument wordt aanvaard, heeft PiOn het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door afnemer en/of consument te herroepen.

A.3.2 De overeenkomst tussen PiOn en afnemer en/of consument komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen een langs elektronische weg geplaatste) of mondelinge (telefonische) bestelling dan wel opdracht bij PiOn en de aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door PiOn. Afnemer en/of consument aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

A.3.3 Aanbiedingen en offertes van PiOn gelden gedurende een periode van dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dit wordt nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

A.3.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door afnemer en/of consument mogelijk te maken. Als PiOn gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PiOn niet.

A.3.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor afnemer en/of consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a· De prijs inclusief belastingen;

b· De eventuele kosten van aflevering;

c· Hoe de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d. De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

e· De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

De duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

A.4 De overeenkomst

A4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in A4.4, tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer en/of consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

A.4.2 Indien afnemer en/of consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PiOn onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan afnemer en/of consument de overeenkomst ontbinden.

A.4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PiOn passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien afnemer en/of consument elektronisch kan betalen, zal PiOn daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

A.4.4 PiOn kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of afnemer en/of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien PiOn op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

A.4.5 PiOn zal bij het product of dienst aan afnemer en/of consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door afnemer en/of consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. Het bezoekadres van de vestiging van PiOn waar afnemer en/of consument met klachten terecht kan;

b. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

c. De in artikel A3.5 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij PiOn deze gegevens al aan afnemer en/of consument heeft verstrekt vóór   de uitvoering van de overeenkomst;

d. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

A.4.6. Indien PiOn zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

A.5 Prijzen en tarieven

A.5.1 Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door PiOn gehanteerde prijzen en tarieven.

A.5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer en/of consument overeengekomen, zijn alle door PiOn gehanteerde prijzen en tarieven inclusief BTW en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport- of verzendkosten. Prijzen en tarieven gelden – voor zover van toepassing – voor het kalenderjaar waarin deze aan afnemer en/of consument worden gefactureerd. Indien de prijs is gebaseerd op een verwacht te leveren aantal producten of diensten zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van het daadwerkelijk geleverde.

A.5.3 PiOn behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

A5.4 In afwijking van artikel A.5.3 kan PiOn producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar PiOn geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

A5.5 Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging zal PiOn afnemer en/of consument hiervan tenminste één maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen. Indien afnemer en/of consument zich niet kan verenigen met de door PiOn aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is afnemer en/of consument gerechtigd de met PiOn bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan PiOn te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien PiOn deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door afnemer en/of consument van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, wordt afnemer en/of consument geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

A.5.6 Indien de overeenkomst met afnemer en/of consument ingaat in de loop van een kalenderjaar en PiOn factureert op basis van tijdsverloop, worden – behoudens andersluidende afspraak – de tarieven en prijzen naar rato van het nog niet verstreken gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld.

 

A.6 Facturering en betaling

A.6.1 Facturering geschiedt door PiOn binnen twee maanden na levering of terbeschikkingstelling respectievelijk de aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met afnemer en/of consument overeengekomen.

A.6.2 Betaling door afnemer en/of consument dient te geschieden binnen eenentwintig dagen na factuurdatum op een door PiOn aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

A.6.3 PiOn behoudt zich het recht voor om eerdere openstaande facturen te verrekenen met gedane betalingen van latere facturen.

A.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PiOn is het afnemer en/of consument niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens PiOn te verrekenen met een vordering van afnemer en/of consument op PiOn, uit welken hoofde dan ook.

A.6.5 PiOn heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van afnemer en/of consument te verlangen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan afnemer en/of consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

A.6.6 In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is PiOn gerechtigd na deugdelijke ingebrekestelling van afnemer en/of consument (waarbij een termijn van veertien dagen in acht zal worden genomen) vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan afnemer en/of consument in rekening te brengen.

A.6.7 Indien afnemer en/of consument ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet of niet tijdig betaalt, is afnemer en/of consument aan PiOn naast de in artikel A.6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht van PiOn om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan afnemer en/of consument in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

A.6.8 In geval van niet of niet-tijdige betaling door afnemer en/of consument, of niet-behoorlijke nakoming van enige op afnemer en/of consument rustende verplichting is PiOn gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van PiOn om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van afnemer en/of consument te vorderen.

A.6.9 Afnemer en/of consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PiOn te melden.

 

A.7 Levering en leveringstermijnen

A.7.1 PiOn zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van afnemer en/of consument de goederen en/of producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, indien het bestelde goed (het bestelde product) althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als plaats van levering geldt het adres dat afnemer en/of consument aan PiOn kenbaar heeft gemaakt.

A.7.2 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt afnemer en/of consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer en/of consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

A.7.3 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal PiOn het bedrag dat afnemer en/of consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, terugbetalen.

A.7.4 Gedurende acht werkdagen na ontvangst van de in artikel A.7.2 bedoelde mededeling heeft afnemer en/of consument het recht om de met PiOn gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring dient schriftelijk te geschieden. Zij dient uiterlijk op de achtste werkdag na die van ontvangst van de in artikel A.7.2 bedoelde mededeling door PiOn te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan afnemer en/of consument de overeenkomst niet meer kan ontbinden en evenmin om deze reden schadevergoeding van PiOn kan vorderen.

A.7.5 PiOn is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens afnemer en/of consument op te schorten, zolang afnemer en/of consument niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met PiOn bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop afnemer en/of consument alsnog zijn verplichtingen jegens PiOn volledig is nagekomen.

A.7.6 PiOn zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

A.8 Overmacht

A.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die PiOn of afnemer en/of consument niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van PiOn of afnemer en/of consument, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van PiOn of afnemer en/of consument komt.

A.8.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door afnemer en/of consument besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is PiOn gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

A.8.3 Na ontvangst van de in artikel A.8.2 bedoelde mededeling is afnemer en/of consument gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van afnemer en/of consument kan worden verlangd dat hij de goederen/producten dan wel de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten als gevolg van de vertraging alsnog accepteert.

A.8.4 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop PiOn of afnemer en/of consument geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht en herdruk nietplaatsvindt, is PiOn respectievelijk afnemer en/of consument gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan afnemer en/of consument geen vergoeding van door hem geleden schade van PiOn vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

 

A.9 Reclames en klachten; retourzendingen

A.9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient afnemer en/of consument klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen tien werkdagen na de factuurdatum respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan PiOn mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens PiOn ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of diensten.

A.9.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij PiOn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, is afnemer en/of consument uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan PiOn retour te zenden, indien aan afnemer en/of consument andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen of producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld.

A.9.3 Afnemer en/of consument is verplicht de retour te zenden goederen of producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen of producten zal PiOn, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door afnemer en/of consument bestelde en/of onbeschadigde goederen of producten leveren of ter beschikking stellen.

 

A.10 Eigendomsvoorbehoud en risico

A.10.1 PiOn behoudt zich het eigendom van alle door hem aan afnemer en/of consument geleverde (roerende) zaken voor, zolang afnemer en/of consument niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens PiOn uit hoofde van overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

A.10.2 Afnemer en/of consument verplicht zich nu reeds om op het eerste verzoek van PiOn een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in artikel A.10.1 bedoelde (roerende) zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van PiOn op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, of anderszins zekerheid ten behoeve van PiOn te verstrekken.

A.10.3 De door PiOn aan afnemer en/of consument geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan afnemer en/of consument volledig voor diens rekening en risico.

 

A.11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

A.11.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door PiOn aan afnemer en/of consument geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten dan wel ten behoeve van afnemer en/of consument verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan PiOn. Onder PiOn wordt voor de toepassing van dit artikel A.10 mede begrepen een derde van wie PiOn met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.

A.11.2 Het is afnemer en/of consument niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van PiOn als bedoeld in art. A.10.1) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PiOn enig door PiOn aan afnemer en/of consument geleverde en/of ter beschikking gestelde goed of product of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door PiOn is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt:

a. Ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling. of

b. Voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is. of

c. Voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

A.11.3 Geen enkele bepaling in de met afnemer en/of consument gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen PiOn en afnemer en/of consument strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan afnemer en/of consument van rechten als bedoeld in artikel A.11.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Afnemer en/of consument erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 5.000,= voor elke overtreding of elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd PiOn overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.

A.11.4 Indien afnemer en/of consument merkt dat derden inbreuk maken op de in artikel A.11.1 bedoelde rechten, is afnemer en/of consument verplicht dit terstond schriftelijk aan PiOn mede te delen. Afnemer en/of consument zal zonder schriftelijke toestemming van PiOn op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien PiOn beslist in of buiten rechte tegen inbreuk makende derden op te treden, zal afnemer en/of consument daaraan op kosten van PiOn alle door PiOn gevraagde medewerking verlenen.

A.11.5 Het is afnemer en/of consument niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door PiOn ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, een en ander in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in artikel A.11.1 of aanduiding van merken of handelsnamen van PiOn of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 

A.12 Aansprakelijkheid van PiOn en vrijwaring

A.12.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door PiOn geleverde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. PiOn, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door afnemer en/of consument van bedoelde goederen, producten, werkzaamheden en/of diensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. PiOn aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A12.1 blijkt.

A.12.2 De aanwezigheid van een gebrek geeft afnemer en/of consument nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

A.12.3 Indien PiOn op enig moment ondanks het bepaalde in A12.1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:

a. De redelijke kosten die afnemer en/of consument heeft gemaakt om de prestatie van PiOn aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;

b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer en/of consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

A.12.4 Aansprakelijkheid van PiOn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel A.12.3 en A.12.4 is uitgesloten. De aansprakelijkheid van PiOn voor indirecte schade bestaat wel in geval van opzet of grove schuld van PiOn of door haar ingeschakelde derden.

A.12.5 PiOn is voorts niet aansprakelijk voor door afnemer en/of consument of enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door afnemer en/of consument of enige derde van door PiOn geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

A.12.6 Buiten de in artikel A.12.3 genoemde gevallen rust op PiOn geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel A.12.3 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van PiOn of van door haar ingeschakelde derden.

A.12.7 Afnemer en/of consument kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met PiOn gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat afnemer en/of consument PiOn deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en PiOn ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde PiOn in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

A.12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer en/of consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PiOn meldt.

A.12.9 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

A.12.10 Afnemer en/of consument vrijwaart PiOn voor alle aanspraken van derden ter zake van door PiOn geleverde en of ter beschikking gestelde goederen of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van PiOn en afnemer en/ of consument bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

 

A.13 Beëindiging van de overeenkomst

A.13.1 PiOn heeft het recht de overeenkomst met afnemer en/of consument met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a. Afnemer en/of consument ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

b. Aan afnemer en/of consument (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of afnemer en/of consument in staat van faillissement wordt verklaard,afnemer en/of consument een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregelingindient of afnemer en/of consument onder curatele of bewind wordt gesteld;

c. Ten laste van afnemer en/of consument beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

d. Afnemer en/of consument zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van PiOn ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

A.13.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door afnemer en/of consument aan PiOn verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

A.13.3 PiOn is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens afnemer en/of consument nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van PiOn op volledige schadevergoeding wegens schending door afnemer en/of consument van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd PiOn overigens ter zake toekomende rechten.

 

A.14 Toepasselijk recht en geschillen

A.14.1 Op elke door PiOn met afnemer en/of consument gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

A.14.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door PiOn met de afnemer en/of consument gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van PiOn, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

A.15 Diversen

A.15.1 Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen PiOn en afnemer en/of consument gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden zullen worden geacht behoorlijk te zijn gedaan, indien deze zijn verzonden per aangetekende post met bericht van ontvangst aan de partij voor wie deze zijn bestemd naar het adres waar deze blijkens de inschrijving in het Handelsregister is gevestigd, of haar laatst bekende adres.

A.15.2 Alle door PiOn gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens afnemer en/of consument uit hoofde van de met afnemer en/of consument gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van afnemer en/of consument.

A.15.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op de met afnemer en/of consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

A.15.4 PiOn is gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de met afnemer en/of consument gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht PiOn uit zijn verplichtingen jegens afnemer en/of consument zal zijn ontslagen. Afnemer en/of consument is verplicht op eerste verzoek van PiOn alle door PiOn voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.

A.15.5 Het is afnemer en/of consument zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PiOn niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de met PiOn gesloten overeenkomst (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen PiOn en afnemer en/of consument) en/of deze algemene voorwaarden aan derden over te dragen of rechten ten gunste van derden met een beperkt recht te bezwaren. PiOn zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

 

B. PAPIEREN PRODUCTEN, LOSBLADIGE PAPIEREN PRODUCTEN  EN LESMATERIAAL

 

B.1 Toepasselijkheid B.1.1 De in deze afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (afdeling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien PiOn aan afnemer en/of consument bepaalde categorieën (losbladige) papieren producten of lesmateriaal verkoopt en/of levert.

 

B.2 Losbladige papieren producten en lesmateriaal B.2.1 Modelwijzigingen met betrekking tot losbladige papieren producten en/of lesmateriaal evenals wijzigingen in besteleenheden worden door PiOn voorbehouden. Bij gebruik van standaardverpakkingen geschiedt levering uitsluitend in de aangegeven eenheden of veelvouden daarvan. B.2.2 Leveringen door PiOn uit hoofde van opdrachten met een netto factuurwaarde van € 150,00 of hoger geschieden franco thuis in Nederland. Voor opdrachten beneden deze franco grens wordt door PiOn een bijdrage in de vracht- en administratiekosten van maximaal € 15,00 aan afnemer en/of consument in rekening gebracht.

B. 2.3 Losbladige papieren producten en/of lesmateriaal mogen alleen na voorafgaande goedkeuring door PiOn worden geretourneerd. Alvorens losbladige papieren producten en/of lesmateriaal door afnemer en/of consument aan PiOn worden geretourneerd, dient PiOn telefonisch te worden geïnformeerd omtrent de aard van de retourzending, de factuur waarmee de losbladige papieren producten en/of het lesmateriaal in rekening zijn gebracht en de reden van de retourzending.

 

C. DIENSTVERLENING

 

C1 Toepasselijkheid

C.1.1 De in deze afdeling C vermelde bepalingen zijn, naast Afdeling A (Algemene Bepalingen) van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien PiOn aan afnemer en/of consument diensten verleent, zoals organisatieadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, het ontwerpen vormgeven en produceren van boeken, tijdschriften en overig materiaal. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten onverlet. Onder verlening van diensten wordt in deze algemene voorwaarden niet verstaan het uitgeven van werken.

 

Aanvullend op de algemene voorwaarden wordt voor de website een disclaimer en voor e-mailberichten een e-mail-disclaimer gehanteerd.